regulamin konkursu Facebook – IDEALNA PARA – Optyk Punkt Widzenia

regulamin konkursu Facebook – IDEALNA PARA – Optyk Punkt Widzenia

Regulamin konkursu „IDEALNA PARA”

M.G. Piskorz Sp.j, ul.Różana 2, 32-650 Kęty

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma M.G. Piskorz Sp.j, z siedzibą:  ul.Różana 2, 32-650 Kęty

NIP: 553-247-95-37

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a (nazwa fanpage’a).

7. Konkurs trwa od 14.02.2022 do  19.02.2022 do końca dnia

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 21.02.2022 r. za pośrednictwem fanpage’a

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/optykpunktwidzenia/?ref=pages_you_manage

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na: 1. Zrobieniu pomysłowago zdjęcia obrazującego temat IDEALNA PARA, 2. Opublikowaniu go pod postem na Fan Page Optyk Punkt Widzenia

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie

12. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca

13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez głosowanie naszej wewnętrznej kapituły złożonej z 6 przedstawicieli wszystkich salonów Optyk Punkt Widzenia

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest dwuosobowe zaproszenie (bilet) do kina – kino wybierzemy wraz ze zwycięzcą ze względu na dostępność w danej miejscowości.

18. Nagrodę można odebrać osobiście lub prześlemy listem poleconym.

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@optykpunktwidzenia.pl  

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku – IDEALNA PARA

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest M.G. Piskorz Sp.j, z siedzibą:  ul.Różana 2, 32-650 Kęty. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: (adres e-mail).

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Optyk Punkt Widzenia

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Optyk Punkt Widzenia.

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.