Regulamin konkursu Facebook

Regulamin konkursu Facebook

Regulamin konkursu Facebook

I. Organizator Organizatorem promocji jest Optyk Punkt Widzenia M.G. Piskorz S.J. z siedzibą pod adresem ul. Różana 2, 32-650 Kęty zwany w niniejszym regulaminie „Organizatorem”.

II. Cel konkursu Celem konkursu jest popularyzowanie marki Optyk Punkt Widzenia.

III. Uczestnictwo w konkursie Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadające konto na portalu internetowym Facebook (dalej: „Uczestnik”/„Uczestnicy”). Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą wyrażoną rodziców lub opiekunów prawnych.

IV. Czas trwania konkursu 28.09.2020r. – 20.10.2020r.

V. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać następujące zadanie konkursowe: „Pokaż jak spędziłeś wakacje”. Należy dodać jako komentarz zdjęcie pokazujące czas spędzony w wakacje.

1a. Post z największą ilością polubień wygrywa nagrodę główną. Posty odpowiednio na II i III miejscu otrzymują nagrody rzeczowe.

2. Jury ogłosi zwycięzcę konkursu najpóźniej do dnia 21.10.2020 roku.

3. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.

4. Organizator promocji skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu i poinformuje o zwycięstwie najpóźniej do dnia 20.07.2020 roku.

VI. Nagroda w promocji
1. Nagrody
Nagrodą w konkursie jest BON o wartości 200 zł do wykorzystania w Optyk Punkt Widzenia. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
Za zajęcie II i III miejsca organizator przewidział nagrody rzeczowe. II miejsce – patelnia GERLACH, III miejsce – powerbank Esperanza 11000mAh

VII. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas trwania promocji jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników promocji przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu, w tym ogłoszenia wyników promocji, przekazania Nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenia reklamacji oraz do celów podatkowych i księgowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w konkursie, w szczególności wydania nagrody. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

5. Uczestnicy konkursu maja prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

• wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych Osobowych,

• treść niniejszego regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora

• Klient odbierając nagrodę, zobowiązany jest do podpisania protokołu potwierdzającego jej odbiór,

• dane personalne zbierane są wyłącznie w celu realizacji promocji, • dane personalne Klientów pozostaną wyłącznie do wglądu Organizatora.

6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19).