Regulamin konkursu Facebook

I. Organizator Organizatorem promocji jest Optyk Punkt Widzenia M.G. Piskorz S.J. z siedzibą pod adresem ul. Różana 2, 32-650 Kęty zwany w niniejszym regulaminie „Organizatorem”.

II. Cel konkursu Celem konkursu jest popularyzowanie marki Optyk Punkt Widzenia.

III. Uczestnictwo w konkursie Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadające konto na portalu internetowym Facebook (dalej: „Uczestnik”/„Uczestnicy”). Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą wyrażoną rodziców lub opiekunów prawnych.

IV. Czas trwania konkursu 8.12.2020r. – 31.12.2020r.

V. Zasady konkursu

  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać następujące zadanie konkursowe: „Pokaż się w okularach”.
  2. I etap: należy zamieścić zdjęcie jako komentarz do zadania konkursowego w serwisie Facebook.
  3. Cztery wybrane przez Jury najbardziej kreatywne zdjęcia przejdą do kolejnego etapu.
  4. W II etapie konkursu wybrane zdjęcia przez JURY będą podlegać ocenie na zasadzie polubień przez społeczność Facebooka.
  5. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zamieszczą zdjęcie jako komentarz w I etapie otrzymają voucher na zakup okularów korekcyjnych w Salonach Optyk Punkt Widzenia o wartości 50 zł.
  6. Jury ogłosi zwycięzcę konkursu najpóźniej do dnia 4.01.2021 roku.
  7. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.
  8. Organizator promocji skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu i poinformuje o zwycięstwie najpóźniej do dnia 04.01.2021 roku.

VI. Nagroda w promocji

 1. Nagrodą w konkursie są: 1) za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca: okulary przeciwsłoneczne SOLANO; 2) Za zajęcie trzeciego miejsca: Pulsometr na klatkę piersiową; 3) Za zajęcie czwartego miejsca: Kosmetyczka WITTCHEN.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
 3. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zamieszczą zdjęcie jako komentarz w I etapie otrzymają voucher na zakup okularów korekcyjnych w Salonach Optyk Punkt Widzenia o wartości 50 zł.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas trwania promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników promocji przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu, w tym ogłoszenia wyników promocji, przekazania Nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenia reklamacji oraz do celów podatkowych i księgowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w konkursie, w szczególności wydania nagrody. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Uczestnicy konkursu maja prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
  • wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych Osobowych,
  • treść niniejszego regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora
  • Klient odbierając nagrodę, zobowiązany jest do podpisania protokołu potwierdzającego jej odbiór,
  • dane personalne zbierane są wyłącznie w celu realizacji promocji, dane personalne Klientów pozostaną wyłącznie do wglądu Organizatora.

VII. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19).