Regulamin konkursu Facebook

Regulamin konkursu Facebook

Regulamin konkursu Facebook

I. Organizator Organizatorem promocji jest Optyk Punkt Widzenia M.G. Piskorz S.J. z siedzibą pod adresem ul. Różana 2, 32-650 Kęty zwany w niniejszym regulaminie „Organizatorem”.

II. Cel konkursu Celem konkursu jest popularyzowanie marki Optyk Punkt Widzenia.

III. Uczestnictwo w konkursie Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadające konto na portalu internetowym Facebook (dalej: „Uczestnik”/„Uczestnicy”). Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą wyrażoną rodziców lub opiekunów prawnych.

IV. Czas trwania konkursu 6.07.2020r. – 19.07.2020r. V. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać następujące zadanie konkursowe: „Opisz co przydarzyło się Twoim okularom w najmniej oczekiwanym momencie”. Można również do opisu dołączyć zdjęcie okularów.

2. Jury ogłosi zwycięzcę konkursu najpóźniej do dnia 20.07.2020 roku.

3. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.

4. Organizator promocji skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu i poinformuje o zwycięstwie najpóźniej do dnia 20.07.2020 roku.

VI. Nagroda w promocji 1. Nagrody Nagrodą w konkursie jest powerbank Esperanza 11000mAh. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

VII. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas trwania promocji jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników promocji przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu, w tym ogłoszenia wyników promocji, przekazania Nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenia reklamacji oraz do celów podatkowych i księgowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w konkursie, w szczególności wydania nagrody. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

5. Uczestnicy konkursu maja prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

• wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych Osobowych,

• treść niniejszego regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora

• Klient odbierając nagrodę, zobowiązany jest do podpisania protokołu potwierdzającego jej odbiór,

• dane personalne zbierane są wyłącznie w celu realizacji promocji, • dane personalne Klientów pozostaną wyłącznie do wglądu Organizatora.

6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19).