Regulamin konkursu Facebook

Regulamin konkursu Facebook

Regulamin „Bon na okulary 400 zł – Optyk Punkt Widzenia”

I. Organizator

Organizatorem promocji jest Optyk Punkt Widzenia M.G. Piskorz S.J. z siedzibą pod adresem ul. Różana 2, 32-650 Kęty zwany w niniejszym regulaminie „Organizatorem”.

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzowanie marki Optyk Punkt Widzenia.

III. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadające konto na portalu internetowym Facebook (dalej: „Uczestnik”/„Uczestnicy”). Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą wyrażoną rodziców lub opiekunów prawnych.

IV. Czas trwania konkursu

Konkurs odbywa się w dniach 31.05.2019 – 21.06.2019

V. Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać następujące zadanie konkursowe: Zamień jedno słowo w tytule swojego ulubionego filmu lub wersie piosenki na •okulary• na Fanpage’u Organizatora pod postem konkursowym (facebook.com/optykpunktwidzenia)
 2. Spośród wszystkich odpowiedzi, które zostaną złożone w czasie trwania promocji, Jury konkursowe wybierze najciekawszą odpowiedź.
 3. Jury wyłoni zwycięzcę konkursu najpóźniej do dnia 22.06.2019 roku.
 4. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.
 5. Organizator promocji skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu i poinformuje o zwycięstwie najpóźniej do dnia 23.06.2019 roku. 6. Realizacja bonu konkursowego nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w salonie.

VI. Nagroda w promocji

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma bon na kwotę 400 zł do wykorzystania w dowolnym salonie optycznym Optyk Punkt Widzenia (Kęty, Czechowice-Dziedzice, Żory, Tychy, Jaworzno).
 2. W sytuacji przekroczenia kwoty bonu należy dopłacić różnicę w cenie.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas trwania promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników promocji przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu, w tym ogłoszenia wyników promocji, przekazania Nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenia reklamacji oraz do celów podatkowych i księgowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w konkursie, w szczególności wydania nagrody. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Uczestnicy konkursu maja prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych Osobowych,
 • treść niniejszego regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora
 • Klient odbierając nagrodę, zobowiązany jest do podpisania protokołu potwierdzającego jej odbiór,
 • dane personalne zbierane są wyłącznie w celu realizacji promocji,
 • dane personalne Klientów pozostaną wyłącznie do wglądu Organizatora.

6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19).